1. Terms & Conditions

Disse generelle vilkårene gjelder i tillegg til den individuelle oppdragsavtalen mellom UHØRT og kunden («Oppdragsavtalen»). Ved motstrid mellom disse generelle vilkårene og Oppdragsavtalen, skal sistnevnte ha forrang. Eventuelt øvrige avtaledokumenter og rangorden mellom disse fremgår av Oppdragsavtalen.

UHØRT skal etter rimelig forhåndsvarsel informere Kunden om eventuelle endringer av disse generelle vilkårene i avtaleperioden. Dersom Kunden etter å ha mottatt slikt varsel ikke skriftlig motsetter seg endringene innen 14 dager, skal de oppdaterte vilkårene anses som akseptert av Kunden.

Eventuelle standardvilkår eller lignende fra Kunden skal ikke gjelde mellom partene, med mindre annet er skriftlig og uttrykkelig avtalt.